"Parcul Natural Putna-Vrancea
arie protejata cheie pentru conservarea naturii in zona Carpatilor de Curbura
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Acces public

Map Explorer!

Detalii

”Servicii pentru elaborarea studiilor ºtiinþifice, a inventarelor, hãrþilor (în sistem GIS)”

în cadrul proiectului

"Parcul Natural Putna-Vrancea – arie protejatã cheie pentru conservarea naturii în Carpaþii de Curburã„

Obiectivul general al contractului l-a constituit prestarea de servicii de elaborare a unui studiu pentru inventarierea habitatelor forestiere de interes comunitar pentru fundamentarea managementului parcului.

Scopul proiectului a fost realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzãtor al terenurilor ºi activitãþilor din sit în vederea conservãrii speciilor ºi habitatelor de interes comunitar ºi naþional, ºi asigurarea condiþiilor minime necesare finanþãrilor din fonduri europene atât ca plãþi compensatorii dar ºi pentru implementarea planurilor ºi proiectelor de dezvoltare durabilã a comunitãþilor locale.

             Activitãþ

ACTIVITATEA A1. COMPLETAREA SI ÎMBUNÃTÃTIREA INFORMATIILOR PRIVIND SPECIILE DE FLORàSI FAUNà SÃLBATICà DIN PNPV SI STRUCTURAREA ACESTEIA ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE IMPUSE LA NIVEL NATIONAL 

Prin aceastã activitate s-a colectat din teren datele privind speciile de florã ºi faunã existente pe teritoriul parcului, pe toatã durata de implementare a acþiunii realizându-se un studiu de specialitate. Aceste informaþii au fost introduse într-un format standardizat care a cuprins date precum: locaþia punctului în care a fost identificatã specia, arealul, numãrul de exemplare, fenofaza, descrierea mediului fizic etc.

ACTIVITATEA A2. COMPLETAREA SI ÎMBUNÃTÃ58;IREA INFORMATIILOR PRIVIND HABITATELE NATURALE DE PE RAZA PNPV

Baza de date privind habitatele naturale a fost revizuitã cu informaþii din teren, în baza unui studiu de specialitate, fiind acordatã o atenþie mãritã habitatelor de interes conservativ prioritar. Tipurile de habitate forestiere existente pe raza ariei protejate, inventariate ºi cartate în urma deplasãrilor pe teren, au fost corelate cu lista habitatelor de importanþã comunitarã furnizându-se informaþii la nivelul fiecãrei unitãþi amenajistice din cuprinsul ariei naturale protejate.

ACTIVITATEA A3. CREAREA BAZEI CARTOGRAFICE PRIVIND HABITATELE SI DISTRIBUTIA SPECIILOR DE INTERES NATIONAL SI COMUNITAR

Baza de date include informaþii privinde toate speciile de florã ºi faunã de pe raza Parcului Natural Putna-Vrancea identificate pe teren, precum ºi cele menþionate în literatura de specialitate.